1. کوثر هوشمند , احمد آسوده , بررسی اثرسمیت پپتید GL-9 بر سلولها ی A549 و سلولهای خونی انسانی و حیوانی , پژوهش های سلولی و ملکولی , دوره ( ۲۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲, صفحه ۴۶۳-۴۷۳
  2. مسعود همایونی تبریزی , احمد آسوده , محمد مشرقی , ماهره رضازاده بزاز , مجید درودی , رضا کاظمی اسکویی , بررسی خصوصیات آنتی اکسیدانتی پپتید Brevinin 2R متصل شده به نانو ذره اکسید سریم , دانشگاه علوم پزشکی ایلام , دوره ( ۲۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۰, صفحه ۱۴۲-۱۵۱
  3. مسعود همایونی تبریزی , احمد آسوده , هدا شبستریان , جداسازی و شناسایی یک پپتید جدید آنتی اکسیدانت از بتاکازئین شیر شتر با پپسین و پانکراتین , دانشگاه علوم پزشکی سبزوار , دوره ( ۲۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۱, صفحه ۴۵-۵۶
  4. مسعود همایونی تبریزی , احمد آسوده , محمد رضا عباس زادگان , خدیجه شاهرخ آبادی , محبوبه نخعی مقدم , شناسایی یک پپتید مهار کننده ACE از هیدرولیزات پروتئین های سفیده تخم شتر مرغ , دانشکده پزشکی اصفهان - Journal of Isfahan Medical School , دوره ( ۳۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۸, صفحه ۱-۱۳
  5. مریم رواقی , مصطفی مظاهری طهرانی , احمد آسوده , اثر میزان چربی آرد سویا بر ویژگی های بیوشیمایی و عملکردی ایزوله پروتئینی آن , پژوهش های صنایع غذایی , دوره ( ۲۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۱, صفحه ۵۹-۶۷
  6. هاشم یعقوبی , حسین نادری منش , یداله امیدی , احمد آسوده , سنتز شیمیایی فاز جامد Brevinin2R و دیاسترومر آن به عنوان پپتید ضد باکتریایی و مطالعه ساختار-فعالیت , زیست شناسی ایران , دوره ( ۲۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۹, صفحه ۳۶۶-۳۷۶
  7. حمید آریان نژاد , محمدرضا نصیری , علی اصغر اسلمی نژاد , مجتبی طهمورث پور , رضا ولی زاده , احمد آسوده , شاهرخ قوتی رودسری , کلونینگ، بررسی خصوصیات ملکولی و پیش بینی بیان مجازی ژن فیتازphyC از باسیلوس سابتیلیس , بیوتکنولوژی کشاورزی , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۵, صفحه ۱۹-۳۳
  8. مریم رواقی دارانی , مصطفی مظاهری طهرانی , احمد آسوده , بررسی تغییرات خصوصیات شیمیایی و عملکردی حین تولید کنسانتره پروتئینی سویا از آردهای صنعتی سویا , پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۳, صفحه ۱۶-۲۹
  9. مریم رواقی دارانی , مصطفی مظاهری طهرانی , احمد آسوده , نقش نوع آرد سویا و روش تولید بر خصوصیات شیمیایی و عملکردی کنسانتره پروتئینی حاصل از آن , پژوهش های صنایع غذایی , دوره ( ۲۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۲, صفحه ۷۱-۸۲
  10. مریم رواقی دارانی , مصطفی مظاهری طهرانی , احمد آسوده , ارزیابی خصوصیات عمل کنندگی چهار نوع آرد سویا تولیدی در ایران , پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۷, صفحه ۲۲۳-۲۲۸
  11. طوبا غضنفری , رویا یارایی , احمد آسوده , طیبه رجبیان , مژگان کاردر , زهیر محمد حسن , حسین نادری منش , سفیه صوفیان , داود جمالی , خالص سازی ترکیبات ایمونومودولاتور سیر با استفاده از HPLC , گیاهان دارویی- Journal of Medicinal Plants , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۶, صفحه ۱۰۰-۱۰۶